Slovenská pedagogická knižnica

Slovenská pedagogická knižnica

Hálova 6

851 01 Bratislava

Mgr. Rozália Cenigová

02/682 08 610

rozalia.cenigova@spgk.sk

 

CVTI SR Bratislava

CVTI SR (školské knižnice)

Staré Grunty 52

842 44 Bratislava

Ing. Gabriela Slodičková

02/69 295 626

gabriela.slodickova@cvtisr.sk

Spracovanie výkazu v jednotlivých krajoch (metodická pomoc k obsahu výkazu)

Bratislavský kraj

Okresný úrad Bratislava OŠ

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

Mgr. Ľubomír Čamek

09610 46 435

lubomir.camek@minv.sk

Trnavský kraj

Okresný úrad Trnava OŠ

Vajanského 2, 917 01 Trnava

Mgr. Andrej Vagovský

033/55 501 53

andrej.vagovsky@minv.sk

Trenčiansky kraj

Okresný úrad Trenčín OŠ

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

Mgr. Daniel Divinský

032/74 113 28

daniel.divinsky@minv.sk

Nitriansky kraj

Okresný úrad Nitra OŠ

Štefánikova 69, 949 01 Nitra

Mgr. Gabriela Porubská

037/69 693 32

gabriela.porubska@minv.sk

Žilinský kraj

Okresný úrad Žilina OŠ

Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

Mgr. Emília Berzáková

041/73 358 81

emilia.berzakova@minv.sk

Banskobystricky kraj

Okresný úrad Banská Bystrica OŠ

Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 B.Bystrica

Mgr. Eva Lichá

048/43 066 37

eva.licha@minv.sk

Prešovský kraj

Okresný úrad Prešov OŠ

Tarasa Ševčenka 11, 080 01 Prešov

Bc. Mária Batíková

051/74 627 35

maria.batikova@minv.sk

 

Košický kraj

Okresný úrad Košice OŠ

Zádielska 1, 040 78 Košice

Mgr. Klaudia Miklodová

055/72 454 48

klaudia.miklodova@minv.sk

Technická podpora (problémy s WEB aplikáciou)

CVTI SR - ŠVS Banská Bystrica

Banská Bystrica

Michal Prokaj

048/42 317 57

michal.prokaj@svsbb.sk

 

© 2010 - 2020 CVTI SR - Školské výpočtové stredisko